СРОК

gdpr 11

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Чл. 18. (1) В зависимост от основанието, на което обработваме личните Ви данни, срокът на съхранение на личните данни е различен – от 1 до 10 години в зависимост от субекта на данни.

  • За целите на изпълнението на избраната от Вас услуга – превод и /или легализация на документ, срокът е 5 (пет) години, считано от датата на възлагане от Ваша страна на поръчката за избраната от Вас преводаческа услуга.
  • При сключване на договор за езиково обучение, основанието за обработка на лични данни е договорно, а срокът за съхранение е 10 /десет/ дни след датата на прекратяване на договорното отношение, но не по-рано от отпадане на законовото основание за обработка на данните.
  • При основание легитимен интерес от страна на ЕКСПОЙНТ, срокът за съхранение е до погасяване на правото и/или отпадане на интереса.
  • За онлайн кандидатури за работа, подадени през сайта на ЕКСПОЙНТ – срокът за съхранение на личните данни е 1 /една/ година от датата на изпращане на кандидатурата през сайта.

(2) Експойнт ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Експойнт ЕООД или друго.

(3) Експойнт ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване.

(4) Унищожаване на данните

  • Унищожаване на личните данни се извършва от Администратора без да бъдат накърнявани правата на лицата, за които се отнасят данните, обект на унищожаването, и при спазване на разпоредбите на относимите нормативни актове.
  • Информацията в регистрите се унищожава след постигане на целите на обработката и при отпаднала необходимост за съхранение.
  • Унищожаването на данни на хартиен носител се извършва чрез нарязване с шредер машина. Електронните данни се изтриват от електронната база данни по начин, непозволяващ възстановяване на информацията.

 Posted 13.06.2018 by Nadia in category "Uncategorized