Полезна информация за оформяне на документите

Предоставяме Ви малко полезна информация относно оформянето на документите за превод и легализация.

полезна информацияПреди да предоставите документите за превод и легализация, трябва да се уверите, че са поставени всички необходими подписи и печати от издаващите институции.
По-долу са представени най-често срещаните документи за легализация и стъпките, които трябва да се предприемат за тяхната легализация. „ЕКСПОЙНТ“ ЕООД не носи отговорност и не връща заплатените суми за Легализация на документи, върнати без заверка от някоя институция, поради независещи от нас обстоятелства – невалидни или неправилно издадени документи, липса на подпис на длъжностно лице, липса на печат и т.н.
За повече информация, можете да се свържете с нас за безплатна консултация.

Полезна информация относно:

Общински документи

Удостоверение за раждане

 • дубликат (заверен от Общината и с правоъгълен печат за чужбина) + име и фамилия на длъжностното лице, заверило акта;
 • официален превод от заклет преводач на съответния език;
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР.

Удостоверение за брак

 • дубликат (заверен от съответната общинска служба и с правоъгълен печат за чужбина) + име и фамилия на длъжностното лице, заверило акта;
 • официален превод от заклет преводач на съответния език;
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР.

Удостоверение за семейно положение

 • оригинал (заверен от Общината и с правоъгълен печат за чужбина) + име и фамилия на длъжностното лице, заверило акта;
 • официален превод от заклет преводач на съответния език;
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР.

Удостоверение за идентичност на имената

 • оригинал или дубликат (заверен от Общината и с правоъгълен печат за чужбина) + име и фамилия на длъжностното лице, заверило акта;
 • официален превод от заклет преводач на съответния език;
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР.

Адресна регистрация

 • дубликат (заверен от Общината и с правоъгълен печат за чужбина) + име и фамилия на длъжностното лице, заверило акта;
 • официален превод от заклет преводач на съответния език;
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР.

Смъртен акт

 • дубликат (заверен от Общината и с правоъгълен печат за чужбина) + име и фамилия на длъжностното лице, заверило акта;
 • официален превод от заклет преводач на съответния език;
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР.

Удостоверение за гражданско състояние

 • дубликат (заверен от Общината и с правоъгълен печат за чужбина) + име и фамилия на длъжностното лице, заверило акта;
 • официален превод от заклет преводач на съответния език;
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР.

Образователни документи

Диплома за висше образование

 • ПОДПИС ДО СНИМКАТА В ОРИГИНАЛА, ксерокопие, заверено от нотариус;
 • официален превод от заклет преводач на съответния език;
 • заверка в Министерство на образованието с Апостил (3 – 7 работни дни);
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР.

Приложение към диплома за висше образование

 • ЛЕГАЛИЗИРА СЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО В КОМПЛЕКТ С ДИПЛОМАТА
  Ксерокопие, заверено от нотариус;
 • официален превод от заклет преводач на съответния език.
 • заверка в Министерство на образованието с Апостил (3 – 7 работни дни);
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР.

Диплома за Средно образование

 • ПОДПИС ДО СНИМКАТА В ОРИГИНАЛА, ксерокопие, заверено от нотариус;
 • официален превод от заклет преводач на съответния език;
 • заверка в Министерство на образованието с Апостил (7 работни дни);
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР.

Академична справка

 • Оригинал с подпис на Декан и подпис на Ректор на съответния ВУЗ
  Да се посочи обяснение за какво да послужи и за коя страна;
 • официален превод от заклет преводач на съответния език;
 • заверка в Министерство на образованието с Апостил (3 – 7 работни дни);
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР.

Уверение от ВУЗ

 • оригинал;
 • официален превод от заклет преводач на съответния език;
 • заверка в Министерство на образованието с Апостил (3 – 7 работни дни);
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР.

Свидетелство за професионална квалификация

 • оригинал;
 • официален превод от заклет преводач на съответния език;
 • заверка в Министерство на образованието с Апостил (3 – 7 работни дни);
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР.

Сертификати /за владеене на чужд език/

 • ксерокопие, заверено от нотариус;
 • документът трябва да е издаден от АКРЕДИТИРАН към Министерство на образованието и науката учебен център;
 • официален превод от заклет преводач на съответния език;
 • заверка в Министерство на образованието с Апостил (7 работни дни) – ако е за квалификация;
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР.

Съдебни документи, документи, издадени от нотариус

Свидетелство за съдимост

 • оригинал от съответния районен съд по месторождение (с печат и свеж подпис, име и фамилия от съдия, подпис, име и фамилия от секретар, както и с обяснение за какво да послужи – за чужбина);
 • официален превод от заклет преводач на съответния език;
 • заверка в Министерство на правосъдието;
 • АПОСТИЛ на Министерство на правосъдието;
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР.

Съдебно решение (за развод, за регистрация на дружество)

 • оригинал от съответния районен съд по месторождение (с печат, подпис име и фамилия от съдия, подпис, име и фамилия от секретар);
 • официален превод от заклет преводач на съответния език;
 • заверка в Министерство на правосъдието;
 • АПОСТИЛ на Министерство на правосъдието;
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР.

Декларация от родител

 • оригинал или нотариално заверено копие;
 • официален превод от заклет преводач на съответния език;
 • заверка в Министерство на правосъдието;
 • АПОСТИЛ на Министерство на правосъдието;
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР.

Пълномощно

 • оригинал или нотариално заверено копие;
 • официален превод от заклет преводач на съответния език;
 • заверка в Министерство на правосъдието;
 • АПОСТИЛ на Министерство на правосъдието;
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР.

Нотариален акт

 • препис от съда – оригинал или нотариално заверено копие;
 • печат, подпис име и фамилия от съдия и секретар;
 • официален превод от заклет преводач на съответния език;
 • заверка в Министерство на правосъдието;
 • АПОСТИЛ на Министерство на правосъдието;
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР.

Медицински документи

Медицинско свидетелство (за работа в чужбина)/ Имунизационен паспорт

 • оригинал с всички прегледи с подпис и печат от съответните лекари;
 • официален превод от заклет преводач на съответния език;
 • заверка в Министерство на здравеопазването;
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР;
 • АПОСТИЛ на МВнР.

Документи, издадени от болници и поликлиники

 • оригинал;
 • официален превод от заклет преводач на съответния език;
 • заверка в Министерство на здравеопазването;
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР;
 • АПОСТИЛ на МВнР.

Други

Банкова референция / Извлечение от банкова сметка

 • оригинал с изходящ номер и дата;
 • два подписа и мокър печат на банката – подпис от гл. счетоводител и Директор или Управител на съответната банка;
 • официален превод от заклет преводач на съответния език;
 • заверка от Централата на съответната банка в София;
 • заверка в БНБ;
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР;
 • АПОСТИЛ на МВнР.

Кръщелно свидетелство / Свидетелство за църковен брак

 • оригинал от съответната църква;
 • официален превод от заклет преводач на съответния език;
 • заверка на оригинала от съответната църква;
 • заверка на оригинала от Светия Синод в София;
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР;
 • АПОСТИЛ на МВнР.

Удостоверение от КАТ (за правоспособност, категория, валидност на шофьорска книжка и липса на нарушения)

 • оригинал;
 • официален превод от заклет преводач на съответния език;
 • заверка в КАТ – София;
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР;
 • АПОСТИЛ на МВнР.

Удостоверение от Военно окръжие

 • оригинал;
 • официален превод от заклет преводач на съответния език;
 • заверка в Министерство на отбраната;
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР;
 • АПОСТИЛ на МВнР.

Документи от чужбина

 • задължително с Апостил от страната, от която е издаден документа, освен в случаите, в които документът идва от държава, която не е ратифицирала Хагската конвенция. В такъв случай легализацията се извършва по строго установени правила;
 • официален превод от заклет преводач на български език;
 • легализация в Консулски отдел на МВнР на подписа на заклетия към агенцията преводач.

Фирмени документи

Удостоверение от търговския регистър / Удостоверение за актуално състояние на фирма/ Регистрация по БУЛСТАТ

 • оригинал;
 • официален превод от заклет преводач на съответния език;
 • заверка в Агенция по вписванията;
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски тношения” към МВнР;
 • АПОСТИЛ на МВнР.

Удостоверение за трудов стаж / удостоверение за доходи от НОИ (необходими за издаване на виза при пътуване в чужбина)

 • оригинал с изходящ номер, дата и печат;
 • официален превод от заклет преводач на съответния език;
 • заверка от НОИ;
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски тношения” към МВнР;
 • АПОСТИЛ на МВнР.

Служебна бележка от РУСО (за внесени осигурителни вноски на лицето, на което се издава бележката)

 • оригинал с подпис на Директора на РУСО и печат;
 • официален превод от заклет преводач на съответния език;
 • заверка от НОИ;
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски тношения” към МВнР;
 • АПОСТИЛ на МВнР.