ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ

gdpr 11

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването

на вашите лични данни

Чл. 5. Като преводаческа агенция и център за чуждоезиково обучение, ЕКСПОЙНТ ще използва Вашата информация и лични данни само и единствено за целите на избраната от Вас услуга (превод, заверка, легализация, договор за езиково обучение) и само тогава, когато законодателството ни позволява за да Ви осигурим безопасна и сигурна услуга. (1) ЕКСПОЙНТ ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги, като извършва следните операции с  цел:

 • Регистрация на потребител в система за управление на клиентите при предоставяне на услуги;
 • Подаване на поръчка за превод и/или заверка и легализация на всякакъв вид документи и книжа;
 • Изготвяне на оферта при запитване за превод и/или легализация на документ;
 • Превод на официални документи и други книжа от чужди езици на български език и от български език на чужди езици с цел използването им в държавата, за която са необходими;
 • Заверка и легализация на всякакъв вид документи и книжа с цел използването им в държавата, за която са необходими;
 • Подава поръчка за превод на официални документи и други книжа на съответния подизпълните (преводач) с цел извършване на превод на документа;
 • Подаване на даден документ за заверка и легализация в различни институции, агенции, министерства, посолства или при нотариуси;
 • Регистрация и изпълнение на договор за предоставяне на преводачески услуги от страна на преводачите – целта на тази операция е да бъдат използвани услугите на лицензирани преводачи;
 • Използваме Вашия имейл адрес и мобилен номер за да се свържем с Вас при необходимост, за да Ви уведомим за възникнал проблем в хода на изпълнение на избраната от Вас услуга.
 • Регистрация и изпълнение на договор за предоставяне на езиково обучение от страна на преподавателите – целта на тази операция е да бъдат използвани услугите на преподаватели, свързани с езиково или друг вид обучение;
 • Записване и регистрация на участник с цел провеждане на езиково или друг вид обучение;
 • Издаване на сертификати с цел удостоверяване степента на езикова подготовка;
 • Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги;
 • Сключване и изпълнение на договор с клиент за предоставяне на преводачески услуги;
 • Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, съгласно услугите, които предоставяме;
 • Организиране на езиково обучение за деца и възрастни;
 • Организиране на друг вид обучение за деца;
 • Съблюдаване на нормативни изисквания (например за спазване на приложимите счетоводни правила и за извършване на задължителни разкривания на информация към правоохранителни органи);
 • Статистически цели;
 • Обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • Управление на човешките ресурси, изплащане на трудовите възнаграждения и изпълнение на свързаните с това задължения на работодателя за удържане и плащане на здравни и социални осигуровки на служителите, на данъци, както и на други права и задължения на Агенцията в качеството й на работодател.

(2) Експойнт ЕООД обработва личните данни законосъобразно, добросъвестно и прозрачно при спазване на следните принципи:

 • Субектът на данните се информира предварително за обработването на неговите лични данни;
 • Личните данни се събират за конкретни, точно определени и законни цели и не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели;
 • Личните данни съответстват на целите, за които се събират;
 • Личните данни трябва да са точни и при необходимост да се актуализират;
 • Личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или не съответстват на целите, за които се обработват;
 • Личните данни се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период, не по-дълъг от необходимия, за целите, за които тези данни се обработват.

 (3) При обработването и съхранението на личните данни, ЕКСПОЙНТ ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси: изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Чл. 6. Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни (1) ЕКСПОЙНТ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги свързани с превод и легализация на документи, езиково обучение и за да е законосъобразно обработването на данните, трябва да е налице поне едно от следните условия:

 • Субектът на данните е дал своето съгласие, като съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при посещение на място в нашия офис, при попълване на формата за контакт на уебсайта ни или в телефонен разговор с нас.
 • Съгласието, което предоставяте може винаги да бъде оттеглено, като посетите нашия офис или като ни изпратите Вашата заявка за оттегляне на съгласие.
 • Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;
 • Обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора;
 • Обработването е необходимо, за да се защитят жизненоважни интереси на субекта на данните или на друго физическо лице;
 • Обработването е необходимо за изпълнение на задача от обществен интерес;
 • Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данни. Целите, за които се обработват лични данни на това основание, трябва да са описани в приложимите известия по защита на данните.

(2) ЕКСПОЙНТ ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които подизпълнителите (преводачите – доставчици на услуги)  обработват, използвайки нашите услуги, ЕКСПОЙНТ ЕООД действа в качеството си на обработващ лични данни.

(3) Нашите Услуги използват добавки за социални мрежи („Добавки“). Когато използвате услуга, която съдържа Добавки, може да бъде прехвърляна информация директно от Вашето устройство към оператора на социалната мрежа. Ние нямаме контрол върху данните, събирани от Добавката. Ако сте влезли в социална мрежа, Вашето използване на нашата Услуга може да бъде препратено към акаунта Ви в социалната мрежа. Ако взаимодействате с Добавката, например като щракнете върху „Like“, „Follow“ или „Share“ или въведете коментар, информацията може автоматично да се покаже в профила Ви в социалната мрежа. Дори да не сте влезли в акаунта си в социалната мрежа, възможно е Добавките да предадат Вашия IP адрес на операторите на социалната мрежа. Моля, имайте това предвид при използването на нашите Услуги.

Оператори на Добавки, използвани в нашите Услуги. Ако сте член на една или повече от следващите социални мрежи и не искате Операторът да свързва данните, отнасящи се за Вашето използване на нашите Услуги, с вече съхранените от Оператора Ваши данни като член, излезте от социалната мрежа, преди да използвате нашите Услуги.Posted 13.06.2018 by Nadia in category "Uncategorized