ДЕФИНИЦИИ

gdpr 11

Чл. 3. За целите на настоящите Правила, използваните понятия имат следното значение:

 • Лични данни – това е всяка информация, свързана с идентифицирането на физическо лице.
 • Субект на личните данни – физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
 • ЗЗЛД – Закон за защита на личните данни.
 • КЗЛД – Комисия за защита на личните данни.
 • ОРЗД – Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).
 • Администратор на лични данни – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни. В настоящите Правила „администратор“ обозначава Агенцията.
 • Обработващ лични данни – лице или организация, което въз основа на договор обработва лични данни, предоставени от Администратора, за уговорените цели.
 • Известия по защита на данните – отделни известия, съдържащи информация, предоставяна на субектите на данни в момента, в който Администратора събира информация за тях. Тези известия могат да бъдат както общи (напр. адресирани към работници и служители или известия на уебсайта на фирмата), така и отнасящи се до обработване със специфична цел.
 • Обработване на данни – всяка дейност, която е свързана с използването на лични данни. Това включва: получаване, записване, съхранение, извършване на операция или серия от операции с данните като напр. организиране, редактиране, възстановяване, използване, предоставяне, изтриване или унищожаване. Обработването също включва и трансфер на лични данни до трети лица.
 • Псевдонимизиране – заместването на информация, която директно или индиректно идентифицира физическо лице, с един или повече идентификатори („псевдоними”), така че лицето да не може да бъде идентифицирано без достъп до допълнителната информация, която следва да се съхранява отделно и да е поверителна.
 • „Бисквитка“ е малък по обем текст или данни, които се подават на устройството (компютъра, лаптопа, таблета, телефона) за съхранение и могат да бъдат поискани обратно от подателя. Функцията на бисквитката може да е най-разнообразна: от поддържането Ви в състояние „логнат“, докато попълвате определена регистрационна форма, през запаметяване на езиковите Ви предпочитания за разглеждане на нашия уебсайт, до проследяване на Вашето поведение при сърфиране в интернет, понякога за продължителен период от време и независимо от използваното устройство: в последния случай, както и във всички други подобни случаи, такава бисквитка не може да бъде използвана без Вашето предварително съгласие за това на база на получена подробна информация.
 • Съгласие – всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данни, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласие за обработка на лични данни, свързани с него.


Posted 13.06.2018 by Nadia in category "Uncategorized