ОБЩИ УСЛОВИЯ

общи условияОбщи условия за заявка, получаване на поръчка и цена

ЗАЯВКА

Начините, по които може да дадете заявка за превод и/или легализация са следните:

1/ на място в нашия офис – гр. Русе, ул. Борисова 80, вх. 2, ет. 1;

2/по и-мейл – expoint.prevodi@abv.bg

3/по куриер;

4/да използвате нашия онлайн формуляр за запитване.

В заявката се уточнява следната информация:

 • Име на заявителя (за юридически лица – наименование на фирмата) или лице за контакти;
 • Телефон за контакти;
 • Адрес за кореспонденция (за юридически лица – адрес на управление, ЕИК);
 • e-mail;
 • Език, на който ще се извършва преводът;
 • Начин на изписване на имена на лица и фирми.
 • Разчитане на съкращения в текста.
 • Срок на изпълнение;
 • Начин на доставяне на поръчката (e-mail, поща, куриер или лично получаване в офиса на ЕКСПОЙНТ) и вид на готовия материал;
 • Изисквания относно терминологията и евентуално предоставяне на помощни материали / лице за консултации от страна на клиента (задължително условие при устни преводи);
 • Договорена цена.

ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧКИ

Можете лично да получите превода и легализацията на Вашите документи от нашия офис. За по-голямото удобство на клиента,  готовият превод може да бъде изпратен по e-mail, по пощата или куриер.

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЦЕНАТА

Цената за писмен превод се изчислява по ценоразпис, въз основа на езика, обема на текста и срока за извършване на превода. Цената е за една стандартна страница, която съдържа 1800 писмени знака по БДС (т.е. 30 реда и 60 знака на ред), включително и интервалите. Броят страници може да контролирате в електронния вариант на текста с функцията Word Count от менюто Tools на Microsoft Word. Ще се появи прозорец, в който Cheracters (with spaces) е броя на знаците в отворения от Вас файл. Ако например документа има 14 375 знака, разделяйки ги на 1 800, получаваме 7,98 страници. Превод на документ, по-малък от 1 800 знака (например Лична карта) се таксува като една страница. Броят страници от изходния материал не могат да бъдат основа за изчисляване на цената.
Цената за устен превод е за един астрономичен час, като минимума е един час.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Предоставената от Вас информация няма да се разпространява или споделя с трети лица. Всички предоставени на нас документи и лични данни се обработват в съответствие със Закона за защита на личните данни.
Клиентът, възползвал се от услугите на ЕКСПОЙНТ е запознат с и е приел общите условия за работа, изписани горе.

Необходима и важна информация

Преди да предоставите документите за превод и легализация, трябва да се уверите, че са поставени всички необходими подписи и печати от издаващите институции.
По-долу са представени най-често срещаните документи за легализация и стъпките, които трябва да се предприемат за тяхната легализация.
За повече информация, можете да се свържете с нас за безплатна консултация.

Общински документи

Удостоверение за раждане

 • дубликат (заверен от Общината и с правоъгълен печат за чужбина) + име и фамилия на длъжностното лице, заверило акта;
 • официален превод от заклет преводач на съответния език;
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР.

Удостоверение за брак

 • дубликат (заверен от съответната общинска служба и с правоъгълен печат за чужбина) + име и фамилия на длъжностното лице, заверило акта;
 • официален превод от заклет преводач на съответния език;
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР.

Удостоверение за семейно положение

 • оригинал или дубликат (заверен от Общината и с правоъгълен печат за чужбина) + име и фамилия на длъжностното лице, заверило акта;
 • официален превод от заклет преводач на съответния език;
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР.

Удостоверение за идентичност на имената

 • оригинал (заверен от Общината и с правоъгълен печат за чужбина) + име и фамилия на длъжностното лице, заверило акта;
 • официален превод от заклет преводач на съответния език;
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР.

Образователни документи

Диплома за висше образование

 • ПОДПИС ДО СНИМКАТА В ОРИГИНАЛА, ксерокопие, заверено от нотариус;
 • официален превод от заклет преводач на съответния език;
 • заверка в Министерство на образованието (3 – 7 работни дни);
 • АПОСТИЛ на Министерството на образованието;
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР.

Приложение към диплома за висше образование

 • ЛЕГАЛИЗИРА СЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО В КОМПЛЕКТ С ДИПЛОМАТА
 • Ксерокопие, заверено от нотариус;
 • официален превод от заклет преводач на съответния език;
 • заверка в Министерство на образованието (3 – 7 работни дни);
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР.

Академична справка

 • Оригинал с подпис на Декан и подпис на Ректор на съответния ВУЗ.
  Да се посочи обяснение за какво да послужи и за коя страна;
 • официален превод от заклет преводач на съответния език;
 • заверка в Министерство на образованието (3 – 7 работни дни);
 • АПОСТИЛ на Министерство на образованието;
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР.

Съдебни документи, документи, издадени от нотариус

Свидетелство за съдимост

 • оригинал от съответния районен съд по месторождение (с печат и свеж подпис, име и фамилия от съдия, подпис, име и фамилия от секретар, както и с обяснение за какво да послужи – за чужбина);
 • официален превод от заклет преводач на съответния език;
 • заверка в Министерство на правосъдието;
 • АПОСТИЛ на Министерство на правосъдието;
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР.

Съдебно решение
(за развод, за регистрация на дружество)

 • оригинал от съответния районен съд по месторождение (с печат, подпис име и фамилия от съдия, подпис, име и фамилия от секретар);
 • официален превод от заклет преводач на съответния език;
 • заверка в Министерство на правосъдието;
 • АПОСТИЛ на Министерство на правосъдието;
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР.

Декларация от родител

 • оригинал или нотариално заверено копие на документа;
 • официален превод от заклет преводач на съответния език;
 • заверка в Министерство на правосъдието;
 • АПОСТИЛ на Министерство на правосъдието;
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР.

Пълномощно

 • оригинал или нотариално заверено копие на документа;
 • официален превод от заклет преводач на съответния език;
 • заверка в Министерство на правосъдието;
 • АПОСТИЛ на Министерство на правосъдието;
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР.

Нотариален акт

 • препис от съда – оригинал или нотариално заверено копие
  печат, подпис име и фамилия от съдия и секретар;
 • официален превод от заклет преводач на съответния език;
 • заверка в Министерство на правосъдието;
 • АПОСТИЛ на Министерство на правосъдието;
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР.

Медицински документи

Медицинско свидетелство (за работа в чужбина)/ Имунизационен паспорт

 • оригинал с всички прегледи с подпис и печат от съответните лекари;
 • официален превод от заклет преводач на съответния език;
 • заверка в Министерство на здравеопазването;
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР;
 • АПОСТИЛ на МВнР.

Документи, издадени от болници и поликлиники
оригинал

 • официален превод от заклет преводач на съответния език;
 • заверка в Министерство на здравеопазването;
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР;
 • АПОСТИЛ на МВнР.

Фирмени документи

Удостоверение от търговския регистър/Удостоверение за актуално състояние на фирма/ Регистрация по БУЛСТАТ

 • oригинал;
 • официален превод от заклет преводач на съответния език;
 • заверка в Агенция по вписванията;
 • легализация в  „Консулски отношения” към МВнР;
 • АПОСТИЛ на МВнР.

Удостоверение за трудов стаж/удостоверение за доходи от НОИ (необходими за издаване на виза при пътуване в чужбина)

 • оригинал с изходящ номер, дата и печат;
 • официален превод от заклет преводач на съответния език;
 • заверка в НОИ;
 • легализация в „Консулски отношения” към МВнР;
 • АПОСТИЛ на МВнР.

Служебна бележка от РУСО (за внесени осигурителни вноски на лицето, на което се издава бележката)

 • оригинал с подпис на Директора на РУСО и печат;
 • официален превод от заклет преводач на съответния език;
 • заверка от НОИ;
 • легализация в „Консулски отношения” към МВнР;
 • АПОСТИЛ на МВнР.