ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

gdpr 11

ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Чл. 21. Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни  (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от ЕКСПОЙНТ за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на Декларация, която можем да Ви дадем по образец или чрез искане в свободен текст.

(2) ЕКСПОЙНТ може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните. 

Чл. 22. Право на достъп (1) Вие имате право да изискате и получите от ЕКСПОЙНТ потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) ЕКСПОЙНТ Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но ЕКСПОЙНТ си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повтаряемост или прекомерност на исканията.

Чл. 23. Право на коригиране или попълване

Вие можете да актуализирате, коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, с отправяне на искане до ЕКСПОЙНТ.

Чл. 24. Право на изтриване („да бъдеш забравен“) (1) Вие имате правото да поискате от ЕКСПОЙНТ изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ЕКСПОЙНТ има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Експойнт ЕООД;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) ЕКСПОЙНТ не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до ЕКСПОЙНТ, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред ЕКСПОЙНТ, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация  пред служител на ЕКСПОЙНТ.

(4) ЕКСПОЙНТ не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Чл. 25. Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от ЕКСПОЙНТ да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на ЕКСПОЙНТ да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • ЕКСПОЙНТ не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на ЕКСПОЙНТ имат преимущество пред Вашите интереси.

Чл. 26. Право на преносимост (1) Вие можете по всяко време да искате да се изтрият данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на ЕКСПОЙНТ.

(2) Вие можете да поискате от ЕКСПОЙНТ директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Чл. 27. Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от ЕКСПОЙНТ да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. ЕКСПОЙНТ може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Чл. 28. Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от ЕКСПОЙНТ, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Чл. 29. Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни (1) Ако ЕКСПОЙНТ установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) ЕКСПОЙНТ не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Чл. 30. Други разпоредби

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: cpdp.bg

Чл. 31. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 32 (1). Когато възлагате на Експойнт ЕООД да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, ЕКСПОЙНТ действа в качеството на обработващ личните данни./не като администратор/ (например за  договорни отношение фирми – клиенти)

(2). В случаите по ал. 1, ЕКСПОЙНТ действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. ЕКСПОЙНТ няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително, ако тези данни включват или не лични данни). В този случай ЕКСПОЙНТ няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на ЕКСПОЙНТ в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия; и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите й.Posted 13.06.2018 by Nadia in category "Uncategorized