ПРЕДМЕТ

gdpr 11

Чл. 1. (1) Настоящите правила („Правилата“) определят реда, по който ЕКСПОЙНТ ЕООД, („Дружеството“, „Агенцията“, „Ние“) събира, записва, организира, структурира, съхранява, адаптира или променя, извлича, консултира, използва, разкрива чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подрежда или комбинира, ограничава, изтрива, унищожава или обработва по друг начин лични данни за целите на своята дейност.

(2) В зависимост от конкретната ситуация, Агенцията може да обработва данни в качеството на администратор или на обработващ лични данни.

(3) Правилата са изготвени в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Чл. 2. Настоящите Правила уреждат следното:

(1)   Принципите, процедурите и механизмите за обработка на личните данни;

(2)  Процедурите за уведомяване на надзорния орган в случай на нарушения в сигурността;

(3) Процедурите за администриране на искания за достъп до данни, коригиране на обработваните данни, възражения и оттегляне на съгласия, както и администриране на искания за упражняване на други права, които субектите на лични данни имат по закон;

(4)  Лицата, които обработват лични данни, и техните задължения;

(5)  Правилата за предаване на лични данни на трети лица в България и чужбина;

(6) Необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни от неправомерно обработване и в случай на инциденти, като случайно или незаконно унищожаване, загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение;

(7)  Техническите ресурси, прилагани при обработката на лични данни.Posted 13.06.2018 by Nadia in category "Uncategorized