ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

gdpr 11

ПРЕДОСТAВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Чл. 19. (1) ЕКСПОЙНТ ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) Експойнт ЕООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации. 

Чл. 20. ЕКСПОЙНТ се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен в случаите, когато е необходимо за изпълнение на поети задължения. (1) ЕКСПОЙНТ може да разкрие личните Ви данни на следните лица само до степента, която е необходима за извършване на Услугите, както следва:

  • Преводачи – за превод на официални документи и други книжа от чужди езици на български език и от български език на чужди езици, след подадена заявка от Ваша страна, ЕКСПОЙНТ предава необходимата информация към съответния преводач, който ще извърши превода (редактора). Те са обвързани от задължение за конфиденциалност, отнасящо се до данните, до които имат достъп и са надлежно информирани за значението за спазването на задължението за поверителност и носят отговорност за спазването на това задължение. Всяко споделяне на лични данни в рамките на нашето дружество, винаги е обект на гаранции, които определят ясно задълженията на страните и осигуряват подходящите мерки за защита на Вашите данни ;
  • Бизнес партньори – при Заверка и легализация на всякакъв вид документи и книжа, след подадена заявка от Ваша страна, ЕКСПОЙНТ предава необходимата информация към нашите доверени бизнес партньори,  като например куриерска фирма, която извършва заверките на документите Ви в столицата, или преводаческа агенция, която извършва превод на рядък език, който не е в компетенциите на нашата преводаческа фирма. Всеки партньор е отговорен за обработването на Вашите лични данни, след като ги е получил от нас. Това  означава, че трябва да се свържете с въпросния партньор за всякакви заявки, свързани с Вашите права съгласно приложимите закони за защита на данните.
  • Държавни органи и институции – при Заверка и легализация на всякакъв вид документи и книжа, след подадена заявка от Ваша страна, чрез своите бизнес партньори ЕКСПОЙНТ предава необходимата информация към съответните държавни органи, учреждения, институции и посолства, оторизирани да извършат необходимата заверка и легализация, и които обработват Вашите данни като администратор за целите на извършваната услуга.
  • Преподаватели – за провеждане на изпити за завършено ниво на езиково обучение, ЕКСПОЙНТ предава необходимата информация към преподавателя, водил обучението, който обработва Вашите данни за целите на извършваната услуга.
  • Други страни, когато това се изисква от закона – за счетоводни цели при сключване на договори, ЕКСПОЙНТ предава необходимата информация към счетоводителя на фирмата, който обработва Вашите данни като администратор за целите на извършваната услуга, съобразно задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство;
  • Други страни, когато това се изисква според необходимостта за защита на нашите Услуги – в някои случаи може да предоставяме информацията за Вас на други лица, за да изпълним изискванията по закон или в отговор на принудително съдебно производство (например заповед за обиск или съдебна заповед); за да проверим или да гарантираме съответствието с правилата, на които се подчиняват нашите Услуги; и
    за да защитим правата, собствеността или безопасността на Експойнт или на съответните ни бизнес партньори или клиенти.

(2) В случаите на предоставяне на данните на служители, клиенти или доставчици на услуги на лице, обработващо лични данни, Фирмата:

(а) изисква достатъчно гаранции от обработващия за спазване на законовите изисквания и добрите практики за обработка и защита на личните данни;

(б) сключва писмено споразумение или друг правен акт с идентично действие, който урежда задълженията на обработващия и отговаря на изискванията на чл. 28 от Регламент (ЕС) 2016/679;

(в) информира физическите лица, чиито данни ще бъдат предоставени на обработващ.

(3) Доставчици трети страни. Обърнете внимание, че тази политика за поверителност е приложима само за  нашите услуги. Когато използвате  услуги и продукти на трети страни, трябва да прочетете техните декларации за поверителност. Освен това, ако изберете да се свържете с нас през социалните медии, тази политика за поверителност няма да бъде приложима за никакви лични данни, изпратени от Вас като част от такова свързване – в този случай Ви препоръчваме да прочетете декларацията за поверителност на съответния доставчик на социални медии.

 (4) Администраторът извършва трансфер на вашите данни към трети държави само до степента, която е необходима за извършване на Услугите – превод и легализация на документ.Posted 13.06.2018 by Nadia in category "Uncategorized