ПРОЦЕДУРИ

gdpr 11

ПРОЦЕДУРИ ПО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Чл. 8. Процедура за обработване на личните данни, отнасящи се до лицата, заети по граждански правоотношения във Фирмата, както и на кандидатите за работа

(1) Личните данни, отнасящи се до лицата, заети по граждански правоотношения във Фирмата, както и на кандидатите за работа, се събират при и по повод набирането на персонал. Данните на всеки работник и служител на Фирмата се съхраняват в лични досиета, като някои данни могат да се съхраняват или обработват и на технически носител. Данните от проведени интервюта се съхраняват на технически и/или хартиен носител, в зависимост от нуждата.

(2) Личните досиета се подреждат в специални картотечни шкафове със заключване, находящи се в кабинета на Администратора, отговорен за личните данни. Данните на кандидатите за работа, които се съхраняват на хартиен носител, се съхраняват в нарочени шкафове в кабинета на Администратора, отговорен за личните данни. Достъпът до кабинета се предоставя само на лицата, оправомощени да обработват личните данни, като за целта се създава специален ред за влизане в помещението чрез ключ, магнитна карта или друго подходящо средство и/или устройство.

(3) Администраторът предприема всички организационно-технически мерки за съхраняването и опазването на личните досиета и класьорите с информация, в това число ограничаване на достъпа до тях на външни лица и неоторизирани служители.

(4) Досиета на служителите, както и данните на кандидатите за работа, не се изнасят извън офиса на фирмата.

Чл. 9. Процедура за обработване на лични данни, отнасящи се до клиенти и доставчици на услуги(преводачи)

(1) Личните данни, отнасящи се до клиенти, се събират при подаване на заявка за предоставяне на преводаческа услуга или сключване на договор с Агенцията.  Преди да започнем изпълнението на Вашата поръчка, т.е. превода/езиковото обучение, ние Ви предоставяме възможността да изберете:

  • срокът за извършване на превода;
  • срокът за легализация;
  • срокът за предконсулската заверка на документа Ви, в зависимост от сроковете на съответната институция/посолство за да бъде заверен окончателно от КО при МВнР на Р. България;
  • Цената на превода и легализацията.

(2) Личните данни, отнасящи се до преводачите – доставчици на услуги, се събират при сключване на договор с доставчика на услуги, като обичайно личните данни се съдържат в текста на самите договори.

(3) Личните данни се съхраняват на електронен и хартиен носител (подписани копия на сключените договори), които се класират в отделни досиета. Досиетата се съхраняват в шкафове, които се заключват, в кабинета на Администратора, отговорен за личните данни. Електронните данни се съхраняват в бази данни.

 Posted 13.06.2018 by Nadia in category "Uncategorized