СУБЕКТИ НА ДАННИ И КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ

gdpr 11

Чл. 4. (1) ЕКСПОЙНТ събира и обработва лични данни, необходими за осъществяване на своите права и задължения като работодател, доставчик на услуги и контрагент при съблюдаване изискванията на приложимото законодателство. Във връзка с Услугите, които предлагаме събираме различни видове информация включително:

  • информация, която ни предоставяте директно;
  • информация, която получаваме от източници – трети лица;
  • чувствителна информация.

Може също да поискаме отделно Вашето съгласие за събиране на информация или отделно да Ви уведомим за начина, по който събираме Ваши лични данни, ако той не е описан в настоящите Правила за поверителност, съобразно необходимото за определени допълнителни услуги.

(2)  Информация, която предоставяте директно

Личните данни, обработвани от ЕКСПОЙНТ, са групирани в регистри на дейностите по обработване, съдържащи правила за обработване на лични данни, отнасящи се до:

  • служители, изпълнители по граждански договори;
  • кандидати за работа;
  • клиенти;
  • подизпълнители (преводачи – доставчици на услуги).

(3) Относно лицата, заети по граждански правоотношения в Агенцията, и на кандидатите за работа, се събират следните лични данни:

a) Данни за идентификация: Имена; ЕГН (дата на раждане), постоянен и/или настоящ адрес, телефон, и-мейл, данни по лична карта или паспортни данни, информация за банкови сметки;

б) Данни, свързани с образование и професионална квалификация, трудов опит, професионална и лична квалификация и умения;

в) Други данни: свидетелство за съдимост, когато се изисква представянето му съгласно нормативен акт, както и други данни, чието обработване е необходимо за изпълнение на правата и задълженията на Агенцията като работодател.

(4) Относно физически лица, клиенти на ЕКСПОЙНТ, личните данни, които им се обработват във връзка с езиково и друг вид обучение са: име, ЕГН (за издаване на документ за завършен курс), и-мейл адрес и  телефонен номер.

(5) Поради характера на нашата работа  относно физически лица, клиенти на ЕКСПОЙНТ, личните данни, които обикновено се обработват във връзка с възлагането на превод на документи от български на чужд език и обратно, и сключването на договор за предоставяне на преводачески услуги, разделяме защитата на лични данни на нашите клиенти на две части:
Раздел 1 , който касае Вашите лични данни (данни за контакт и т.н.), които обменяте с нас в процеса на установяване на бизнес отношения.
Раздел 2, който се отнася до личните данни, които могат да присъстват в документите, които ни предоставяте за превод и/или легализация.

Личните данни, които събираме и обработваме за Раздел I са както следва:

а)  Данни за идентификация: имена, данни по лична карта или паспортни данни (в случай на сключване на договор);

б) Данни за контакт: адрес (ако е необходима доставка на Вашия документ с куриерска фирма), телефонен номер, електронна поща, език за комуникация, име и телефонен номер на лице/а за контакт;

в)  Банкови данни: име на банката, номер на сметката;

г)  Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице. Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.

д) Комуникация чрез имейл, чат, телефон – когато използвате тези функции, за да общувате с нас, ние събираме тази информация, която Вие избирате да ни предоставите.

В тези случаи ЕКСПОЙНТ събира Вашите данни само и директно от Вас, като не ангажира трети страни в предоставянето им. Ние се нуждаем само от основни лични данни, за да Ви информираме за хода на поръчката за превод, при прключването й или в случай на възникнал проблем, тъй като често пъти институциите връщат неизправно направен документ и ние трябва да можем да се свържем навреме с Вас. Трети страни нямат достъп до вашите лични данни, освен ако законът не им позволи.

Личните данни, които събираме и обработваме за Раздел II са както следва:

а) Данни, свързани с възложените преводи – относно съдържанието на документите – техническа, медицинска, специализирана, икономическа (тематика на текстовете) и т.н.;

г)  Данни, свързани с услугите: изпълняване на възложените преводи, история на документите, предоставените текстове, заявления;

д) Защита на правата на “ЕКСПОЙНТ” ЕООД (завеждане и защита по правни искове). Законовата база за такава обработка са легитимните интереси на “ЕКСПОЙНТ” ЕООД.

Така Личните данни, които събираме от Вас са данните, които са записани в документите, които Вие ни предоставяте. Тези данни остават в превода, който ние правим. Ние не извличаме лични данни от съдържанието на превода и не ги обработваме извън контекста на преведените документи. Цялата документация за превод се споделя чрез сигурни средства с одобрена и отговаряща на изискванията трета страна, предоставяща езикови услуги, като част от предварителни запитвания за превод и след това като част от изпълнението на възложената поръчка.

Вие получавате обратно Вашият оригинал и съответният превод на хартиен или електронен носител. При нас на хартиен носител остават като данни само Вашите имена, телефонен номер и имейл адрес. На електронен носител остават преводите и съответно данните, които са от тях. Това включва информацията, посочена по-горе.

За изпълнението на някои договори (поръчки за превод) ще трябва да прехвърлим данните към доставчиците на езикови услуги в и извън ЕС. Това е така, защото например повечето китайски преводачи се намират в Китай. Ако трябва да изпратим документ извън ЕС / ЕИП, за да изпълним договора си с Вас (в съответствие с член 49b от Регламента за GDPR), ние ще ви информираме за това.

ЕКСПОЙНТ действа и като обработващ данни, и като съвместен администратор на личните данни, съдържащи се в документите за превод. Това е така, защото с цел изпълнение на възложените от Вас поръчки, в някои случаи трябва да ангажираме подизпълнители и следователно имаме отговорност за това как данните Ви достигат до тях.

(6) Относно физически лица, подизпълнители (преводачи – доставчици на услуги, свързани с дейността на Фирмата), се съхраняват лични данни, необходими, за да може да осъществяваме контакт във връзка с  изпълнението и  предоставянето на езикови услуги, поръчани от клиенти, сключването и изпълнението на договори за преводачески услуги и фактуриране на тези услуги: Имена, ЕГН (дата на раждане), постоянен и/или настоящ адрес, телефон, електронна поща, образование и професионална квалификация, професионален опит, данни на фирмата, ако сте юридическо лице или Вашите данни, ако сте физическо лице при фактуриране на услугата, банкова сметка.

(7) Информация от източници – трети лица

Възможно е да получаваме информация за Вас от трети лица в случаите, когато ползвате наша услуга чрез трето лице във връзка с дейността на фирата Превод и легализация на документ/и.

(8) Експойнт ЕООД събира и обработва чувствителни данни, които се отнасят за следното само доколкото това е необходимо за изпълнение на специфичните права и задължения на Агенцията:

  • разкриват расов или етнически произход;
  • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
  • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Целта, за която се събират тези данните е свързана с услугата  превод и легализация на документи и книжа. Такъв би бил случая, ако например Вие сте предоставили  Медицинско удостоверение за превод и легализация или пък Решение от бракоразводно дело, или Съдебно решение за предоставяне на родителски права, или други документи  разкриващи чувствителни лични данни за вас.

Преди да обработваме чувствителни лични данни за Вас, ние изискваме съгласието Ви за това. Следователно Ви молим да подпишете декларация в поръчката, която се издава за Вашата услуга, че сте съгласни личните Ви данни да бъдат обработвани. Ние няма да обработваме никакви чувствителни лични данни, за чието обработване нямаме Вашето писмено съгласие или които не сте ни предоставили. Ограничен брой от нашите служители (служител, приел поръчката Ви, преводач, редактор) имат достъп до вашите чувствителни лични данни, а след като ги обработим според услугата, която сте  ни възложили, ще ги изтрием в определения срок.Posted 13.06.2018 by Nadia in category "Uncategorized