СЪГЛАСИЕ

gdpr 11

СЪГЛАСИЕ 

Чл. 7. (1) Субектът на данни е съгласен с обработването, ако изрази това ясно и недвусмислено – чрез изявление или друг потвърждаващ акт. Ако съгласието за обработка на лични данни се дава чрез документ, който урежда и други въпроси, то следва да бъде изискано отделно от съгласието по други въпроси.

(2) Субектите на данни трябва да могат лесно да оттеглят съгласието си за обработване по всяко време, и оттеглянето трябва да бъде уважено своевременно. Ако оттеглиш съгласието си за обработване на лични данни, ние няма да използваме личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. Ако не съществува друго условие за законосъобразност на обработването, с оттеглянето на съгласието то следва да се прекрати.

(3) Декларациите за съгласие се съхраняват от администратора, докато се извършват действия по обработване на данни на това основание, с оглед спазването на принципа на отчетност.Posted 13.06.2018 by Nadia in category "Uncategorized